Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Dokonanie rezerwacji na wybraną usługę oraz korzystanie z niej jest jednoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem do przestrzegania zasad zawartych w regulaminie HOOK STUDIO Julia Szczęsna.

1.2. Klient bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z treścią regulaminu.

1.3. HOOK STUDIO zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym terminie. Informacja o zmianie zasad w regulaminie, a także informacje o wszelkich zmianach dotyczących płatności oraz godzin pracy studia, zostaną opublikowane na stronie www.hookstudio.pl oraz profilu marki na Facebooku.

1.4. Pracownicy studia mają prawo wyprosić osobę, która swoim zachowaniem narusza postanowienia regulaminu oraz uniemożliwia innym klientom pełne korzystanie z oferty studia.

1.5. Klient ponosi pełną finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez niego podczas przebywania na terenie studia i zobowiązuje się do ich niezwłocznej naprawy.

1.6. Podczas wynajmu sal, w pomieszczeniach mogą przebywać osoby towarzyszące, chyba że pracownik studia nie wyrazi zgody na ich obecność. Osoby towarzyszące nie mają wstępu na sale treningowe podczas zajęć tanecznych z instruktorem oraz open pole.

1.7. Na salę można wnosić oraz pić napoje, ale zabrania się konsumować pożywienia.

1.8. Na salę taneczną klient może wejść wyłącznie w obuwiu zmiennym lub bez obuwia. Na zajęciach pole dance klient powinien ćwiczyć w odpowiednim stroju, przystosowanym do uprawiania tej dyscypliny sportu np. szortach i koszulce na ramiączka oraz obowiązkowo bez biżuterii.

1.9. Na teren studia nie mogą wejść osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Osobom przebywającym w studiu zabrania się korzystania z jakichkolwiek używek.

1.10. Na terenie studia obowiązuje zakaz przebywania zwierząt.

1.11. Korzystanie z prywatnych aparatów i kamer oraz publikacja wykonanych za ich pomocą obrazów i filmów są dozwolone.

1.12. Studio może wykonywać zdjęcia i filmy na potrzeby promocji i reklamy, a klient wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku publikacji wyżej wymienionych zdjęć i filmów.

1.13. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez HOOK STUDIO Julia Szczęsna w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr.101 poz 926.


2. Zapisy i obecność

2.1. Na usługi świadczone przez studio należy zawsze zapisać się osobiście w recepcji studia, telefonicznie w godzinach pracy studia, drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres studiohooksc@gmail.com lub wiadomość za pośrednictwem serwisu Facebook. 2

2.2. Rezerwacje na wynajem sal w studiu należy składać maksimum dwa tygodnie oraz minimum dzień przed planowanym terminem realizacji usługi. W ramach dostępności studia i konsultacji z pracownikiem istnieje możliwość wynajmu w dniu bieżącym.

2.3. Studio prowadzi zapisy na open pole zarówno w dni powszednie jak i w weekendy. Uczestnicy są zobowiązani zapisywać się z minimum trzygodzinnym wyprzedzeniem. Liczba miejsc podczas open pole jest ograniczona i równa liczbie stanowisk treningowych. Zapisy odwołać można na trzy godziny przed terminem realizacji usługi.

2.4. Na usługi wieczór panieński, 4him oraz sesje zdjęciowe obowiązuje rezerwacja z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz wpłata kaucji w wysokości 20% kwoty usługi podanej w cenniku.

2.5. W przypadku zapisów na zajęcia pole dance, klient zobowiązany jest uiścić opłatę za karnet: - tydzień przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w cenie promocyjnej,
- w dniu pierwszych zajęć w regularnej cenie. W przypadku przedłużenia karnetu:
- w dniu ostatnich zajęć bieżącego karnetu w cenie promocyjnej,
- w dniu pierwszych zajęć nowego karnetu w regularnej cenie.

2.6. W razie utraty karnetu na zajęcia duplikat wydawany jest za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł.

2.7. Każdy karnet na zajęcia pole dance traci swoją ważność po upływie miesiąca od jego zakupu.

2.8. W przypadku wynajmu sal oraz open pole, kaucja nie obowiązuje.

2.9. W sytuacji, kiedy klient wcześniej uiścił opłatę za wynajem sali, ale nie może być obecny we wskazanym terminie, studio nie zwraca wpłaconych pieniędzy, ale umawia się z klientem na inny, dogodny dla niego termin.

2.10. Klient może odwołać swoją obecność na zajęciach pole dance w terminie nie krótszym niż 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć. W takiej sytuacji zajęcia można odrobić w innej grupie zajęciowej o zbliżonym poziomie. Jeśli klient nie będzie obecny na zajęciach i nie odwoła uprzednio swojego udziału w odpowiednim czasie, zajęcia przepadają. W przypadku nieobecności spowodowanej złym stanem zdrowia, studio zawiesza klientowi karnet na czas powrotu do zdrowia, po okazaniu przez klienta ważnego dokumentu wystawionego przez lekarza pierwszego kontaktu.

2.11. Czas realizacji usługi typu wynajem sali i open pole liczy się od momentu, na który zostało zarezerwowane jej wykonanie.

2.12. W przypadku open pole klient jest zobowiązany opłacić finansowo wszystkie dokonane przez siebie rezerwacje, a jeśli postanawia zrezygnować z którejś z nich powinien zawiadomić o tym pracowników studia nie później niż na dwie godziny przed realizacją usługi.

2.13. Studio ma prawo odmówić realizacji kolejnych usług klientowi, który mimo nieobecności nie odwołał poprzedniej/poprzednich rezerwacji lub odwołał je w terminie krótszym niż dwie godziny przed realizacją usługi. Studio indywidualnie rozpatruje wtedy wypadki losowe.


3. Opłaty

3.1. Pełna oferta studia wraz z aktualnym cennikiem znajduje się na stronie www.hookstudio.pl, odpowiednio w zakładkach „Oferta” i „Cennik”.

3.2. Studio zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej oraz profilu marki na Facebooku. 3

3.3.Klient może dokonać wpłaty przelewem na konto lub gotówką w recepcji studia. Usługa zostanie zrealizowana dopiero po uiszczeniu wymaganej kwoty.

3.4. W przypadku gdy klient wyraża chęć dokonania wpłaty na konto bankowe studio prosi o kontakt mailowy na adres studiohooksc@gmail.com. Po zrealizowaniu przelewu drogą elektroniczną klient jest zobowiązany przesłać potwierdzenie przelewu.

3.5. Studio nie wystawia faktur VAT.


4. Promocje i karnety promocyjne

4.1. HOOK STUDIO Julia Szczęsna organizuje promocje, umożliwiające klientowi zakup usługi w niższej cenie niż podana w cenniku. Informacje o promocjach oraz ich zasadach są publikowane na stronie www.hookstudio.pl w zakładce „Promocje”. Szczegółowych informacji na temat mechaniki promocji udzielają pracownicy studia.

4.2. W związku z wybranymi promocjami studio wystawia karnety imienne. Mogą być one wykorzystywane przez osoby trzecie, za zgodą właściciela karnetu.

4.3. W razie utraty karnetu duplikat wydawany jest za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł.

4.4. Każdy karnet traci swoją ważność po upływie dwóch miesięcy od jego zakupu.

4.5. Promocje oferowane przez studio nie łączą się.


5. Bezpieczeństwo

5.1. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje klientów powstałe na terenie HOOK STUDIO Julia Szczęsna.

5.2. Klient przed treningiem w studio powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uprawiania pole dance. Osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, nie mogą trenować na terenie studia.

5.3. Za rzeczy klientów pozostawione w szatni i bez kontroli na terenie HOOK STUDIO Julia Szczęsna, studio nie ponosi odpowiedzialności. Wskazane jest, aby klient cenne lub osobiste rzeczy zabrał ze sobą na salę.

5.4. Klient jest zobowiązany do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy oraz zgłaszania pracownikom studia każdej nietypowej sytuacji związanej z tym sprzętem.

5.5. Drążków nie należy czyścić wodą ani alkoholem, a także jakimkolwiek własnym środkiem. Należy do tego celu używać płynu wskazanego przez pracowników studia.

5.6. Zabronione jest samodzielne rozkręcanie, czy przykręcanie drążków bez zgody pracowników studia.

5.7. Klient może stosować środki poprawiające przyczepność ciała do drążka np. gripy, magnezje.

5.8. Ze względów na własne bezpieczeństwo, klient proszony jest o niestosowanie kremów i balsamów do ciała w dniu treningu.